Witamy w naszym sklepie Zaloguj sie lub Zarejestruj się

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 
    Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie  internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.elmuz.com.pl/sklep.
Sprzedającym jest firma Musicpro s.c., ul. Młyńska 11, 26-200 Końskie, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 658-192-58-88, Regon: 260208868, zwana także zamiennie „Usługodawca”, „Sklep”, „Sprzedający”.
Kontakt z usługodawcą można uzyskać pod numerami telefonów: 48 375 00 22, 604 962 999,  lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: patryk@elmuz.com.pl
 
§ 1 Definicje
 
1. Regulamin– niniejszy regulamin.
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła  co najmniej  13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osobaprawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedmiottransakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania Kupującego  o  zaistniałej  sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
5. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
6. Usługa dodatkowa– usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza sklepem www.elmuz.com.pl/sklep  w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu  ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą  a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
8. Sklep Internetowy www.elmuz.com.pl/sklep – serwis internetowy dostępny za pośrednictwem którego Klient może kupić Towar.
9. Strony umowy – Usługodawca i Klient.
10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.elmuz.com.pl/sklep
11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
12. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 
§ 2 Zasady ogólne
 
1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy www.elmuz.com.pl/sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internetowej.
3. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internetowej, niezbędnym do składania zamówień.
4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.elmuz.com.pl/sklep są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad , zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie (opisie) towaru. 
 
§ 3 Składanie zamówień
 
1. Wszystkie ceny podane na stronach  internetowych www.elmuz.com.pl/sklep są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.elmuz.com.pl/sklep, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową  www.elmuz.com.pl/sklep lub drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną są możliwe  w godzinach  8.00-16.00, w dni robocze.
4. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.                                     
6. Sprzedający przesyła dowód zakupu, paragon fiskalny lub fakturę VAT (zgodnie z wolą Kupującego) oraz kartę gwarancyjną (jeśli jest przewidziana) razem z Towarem.
7. W  trakcieskładania  Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu  Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku  z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący  ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego  Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane   Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia. Płatności przez Klienta są dokonywane w sposób bezpieczny poprzez PayU, PAYPAL lub za pomocą karty VISA, MasterCard.
11. Nie wysyłamy Towarów do testów, eksperymentów, porównań itp.
 
§ 4 Koszty i termin wysyłki
 
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep Internetowy  poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub może być odebrany osobiście w siedzibie firmy. 
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem  podanym przy  każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją „wysyłka za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
4. Kupujący jest obciążany kosztami transportu określonymi w cenniku transportu.
 
§ 5 Płatności
 
1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę VAT).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić „za pobraniem” (przy odbiorze przesyłki), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych na konto bankowe Sklepu: PayU  (z własnego konta w banku, kartą kredytową), samodzielnie przelewem, wpłata na Poczcie, gotówką przy odbiorze własnym. 
 
§ 6 Odbiór towaru
 
1. Przed odebraniem przesyłki  należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki, sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. 
2. Jeśli Klient decyduje się na odbiór przesyłki, niezależnie od jej stanu zewnętrznego – prosimy sprawdzić zawartość w obecności kuriera, listonosza. W przypadku jej uszkodzenia, prosimy sporządzić protokół szkody z opisem co jest uszkodzone. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na wewnętrzne uszkodzenia opakowania. Jeśli Klient ma możliwość zrobienia zdjęć uszkodzeń opakowania i Towaru, prosimy to wykonać (np. telefonem). Protokół szkody, zdjęcia prosimy przesłać mailem  na adres Sprzedającego.
 
§ 7 Odstąpienie od umowy 
 
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie (może to być również wiadomość przesłana mailem na adres patryk@elmuz.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 604 962 999). Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i  liczy się od dnia dostarczenia Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014, poz. 827). 
2. Oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy powinno zawierać:
- nazwę i adres Sprzedającego
- imię i nazwisko, adres Kupującego
- nazwy kupionych przedmiotów
- datę zawarcia umowy, numer dowodu sprzedaży
- datę odbioru przedmiotu
- numer zamówienia (login Allegro)
- datę
- podpis (jeśli oświadczenie wysyłane jest listownie).
3. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni do daty odstąpienia od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Musicpro s.c., 26-200 Końskie, ul. Młyńska 11 lub inny wskazany przez Usługodawcę.
6. a) Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Kupujący.
b) Sprzedający zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przy zakupie płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności można wstrzymać do chwili otrzymania towaru z powrotem.
c) Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przelewem na konto wskazane przez Kupującego. 
7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
9. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty został w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru można złożyć na wyżej wymienionym formularzu.
Wzór formularza odstąpienia od umowy - kliknij tutaj aby pobrać
10. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarta została w załączniku nr 1 do Ustawy o prawach konsumenta. Pouczenie o odstąpieniu od umowy załącznik do niniejszego Regulaminu.
Pouczenie o odstąpieniu od umowy - kliknij tutaj aby pobrać. 
11. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwracanych towarów wysłanych za pobraniem. 
 
§ 8 Reklamacje 
 
1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionym przez gwaranta. Niektóre produkty posiadają gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów/dystrybutorów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
2.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem patryk@elmuz.com.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 604 962 999, przez formularz reklamacyjny zawarty na stronie http://www.musicpro.pl/index.php?i12,reklamacje lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z Kartą Gwarancyjną  i opisem usterki. W przypadku niektórych Towarów (na przykład głośniki) zamiast kart gwarancyjnych naklejane są etykiety gwarancyjne z datą sprzedaży i danymi Sprzedawcy/Dystrybutora.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
2datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
3przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
4wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
2Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 
5. Odesłanie Towaru z etykietą jest wystarczające do wszczęcia procedury reklamacyjnej.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy.  
5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego).
6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
7. Reklamowany towar należy przesłać najtańszą drogą, najlepiej uzgodnić to ze Sprzedawcą (telefonicznie lub prze e-mail) przed wysyłką. 
 
§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca. Usługodawca zgłosił  fakt posiadania bazy danych  do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, Polska (Nr. księgi 135590).
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celurealizacji umów sprzedaży. W zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. 
3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a)W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b)Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości  e-mail do Usługodawcy na adres Sklepu lub telefonicznie
c)Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie i w ramach udostępnionych opcji.
5. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a)Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b)Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez  wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c)Treść zawieranej umowy jest dodatkowo  utrwalona i zabezpieczona w  systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 
§ 10 Postanowienia końcowe
 
1. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia. 
2. Sklep zastrzega możliwość chwilowego wyłączenia lub ograniczenia możliwości składania zamówień w celu konserwacji, aktualizacji danych lub też rozbudowy sklepu. 
3. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz Polityką Prywatności  www.elmuz.com.pl/sklep.
4. Wszystkie produkty i ich nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą zawierać chronione prawem znaki towarowe.
5. Korekta danych dokonana na skutek błędów, lub też opóźnień w ich aktualizacji nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec sprzedawcy. Podobnie , różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego produktu. 
6. Zawartość strony internetowej www.elmuz.com.pl/sklep  jest objęta ochroną praw autorskich.